Search form

Tu Gimet 25:11

11Gubernador, éng te kasalananék a pamunuan diyakén, éy éwan ko iwasan. Pero éwan katutuhanan tu abla de diyakén éy éwan maari a iatédék mo dide. Gustu ko a dumayingék to hari ta Roma, a siya san i magbistaa diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index