Search form

Tu Gimet 25:13

Ti Hari Agripa

13Nadid, kélipas na sénganya man dén a aldew, éy dinumemét ta Sesarea ti Hari Agripa (besa a siya tu hari ta Roma). Ey kaguman na ti Bernise. Binumisita side ni Gubernador Pesto.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index