Search form

Tu Gimet 25:23

23Nadid, to kagagabian na, éy dinumemét de Hari Agripa sakay ti Bernise to munisipyo. Ey kaguman de du mataas a sundalu, sakay du tanyag a tolay ta banuwan. Ey ti Gubernador Pesto éy nipauwet na ti Pablo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index