Search form

Tu Gimet 26

Mégkagi Ti Pablo ni Hari Agripa

1Nadid, ti Hari Agripa, éy pinakultaden na ti Pablo a mégkagi ta katuwiran na. Ey tinumaknég ti Pablo a mégkagi. 2“Hari Agripa,” kagi na; “salamat, da siko i pégkagian ko ta katuwiran ko tungkul ta néngiablaan diyaken du Judeo; 3da tukoy mo dén i étanan a ugali me a Judeo, sakay ta rilihiyon me. Baten mo pad i kagin kuae: 4Du étanan a Judeo, éy tukoy de dén i ugali ko a sapul to kéanak ko, da sapul to nikeenak ko éy négiyanék dide ta banuwan ko sakay ta Jerusalem. 5Napospusan de a nale a tétupadén ko ta mahigpit i utus na rilihiyon me, da Pariseyoék. 6Ey nadid, Hari,” kagi ni Pablo, “éy bakit bistaanék moy? Dahil ta pag-asa ko to pangako na Diyos du apo me to araw, a buhayén na i tolay a huway. 7Ey du labindalawa a lahi na Judeo, éy umasa be side ta éya. Séˈ san ya, Hari, i néngidimandaana du Judeo diyakén. 8Bakit isip moy a éwan buhayén na Diyos i tolay a minate?

9“Pero maski sakén,” kagi ni Pablo, “éy akala ko be to araw, éy dapat labanan ko du tolay a méniwala ta éya a lélake, a ti Jesus a taga Nasaret. 10Ey kona be sa tu ginimet ko ta Jerusalem. Dahil to kapangyarian ko a niatéd diyakén du mataas a padi, éy nipepihesu ko i meadu du méniwala ni Jesus. Ey to nipamunu de ta sénganya dide, éy nékiagumék dide. 11Meadu a beses, Hari, éy inumangeék du kapilya de, a nipaparusa ko side. Pilitén ko maka side a ibutan de tu péniwala de ni Jesus. Dikél i iyamut kua dide, a hanggan inumangeék be ta maski adiadeyo a banuwan a namarusa dide.

12“To mensan, Hari,” kagi ni Pablo, “éy inumange ék ta Damasko, a te kébilék a katibayan ko a nisulat du mataas a padi, a monda dekpén ko maka sa du méniwala ni Jesus. 13Ey nadid, Hari, saye i nanyaria diyakén: to kétamo ko ta Damasko, a tanghali tu bilag, éy bigla a mineta ko ta langet i demlag, a natanglawan kame du kakaguman ko. Ey medédemlag pa ta bilag. 14Nalugmuk kame to luta, éy nabati ko i boses a négkagi diyakén ta kagi na Judeo, a ‘Saulo, bakit lélabanan ék mo? Siko be dén i masakitan ta gimet mo a ina.’ 15‘Ti ésiya ka, Amo,’ kagi ko. Ey kinagi na Panginoon, a ‘Ti Jesusék. Sakén i lélabanan mua. 16Nadid, umégkat ka, Saulo,’ kagi na, ‘pinumeta ék diko da pinili ta ka a siko dén i utusan kua. Ipahayag ék mo ta tolay a mineta ék mo nadid a aldew. Sakay ipahayag mo be i ipeta kua diko ta esa a aldew. 17Agawén ta ka,’ kagi na, ‘ta gimet du Judeo sakay pati du éwan Judeo. Da paangen ta ka du éwan Judeo 18da magpaliwanag ka dide, monda ginanan de i mediklém a kapangyarian ni Satanas, a ipasakup side ta medemlag a kapangyarian na Diyos. I plano ko,’ kagi na, ‘éy ipaliwanagék mo du tolay, monda méniwala side diyakén, a tulos pagpasensiyaan side ta kasalanan de, sakay makaagum be side du iba a tolay na Diyos.’

19“Kona sa tu nikagi diyakén no boses, Hari. Ey éwan ék sinumway ta éya a utus a gébwat ta langet. 20Engˈwan, ta Damasko pa, sakay ta Jerusalem, sakay ta buu a Hudea, éy nagtolduék du Judeo éy ta éwan Judeo, a dapat magsisi side ta kasalanan de, a sumoli side a ipasakup ta Diyos. Sakay dapat side a magimet ta mahusay, a magpatunay side a inibutan de dén du kasalanan de a talaga. 21Dahil ta éya a gimet ko, Hari, éy dinaleék du Judeo ta Templo, a talaga ék de a bunon. 22Pero éwanék pinabayan na Diyos. Kanya te taknégék se nadid, a mégpatunayék dikam ta éya a baheta. Mégpatunayék ta mataas a tolay éy ta mababa be. Ey i iyétoldu kua, éy kona be san to nihula ni Moises sakay du purupeta to araw, 23a kailangan a mate tu pinili na Diyos a tagapagligtas. Sakay nihula de be a siya i meditol a mabuhay a huway. Siya be tu mégpahayag du Judeo sakay du éwan Judeo, a iligtas na Diyos du tolay.”

24Nadid, mégkagi pabi ti Pablo to katuwiran na, éy kinagi ni Pesto diya ta medegsén, a “Pablo, luku-luku ka! Sobra dén tu inadal mo, kanya naloko dén i isip mua!” 25“Ewan,” kagi ni Pablo. “Ewanék luku-luku, Gubernador, da katutuhanan tu kinagi ko. 26Maski ipakelagip mo ni Hari Agripa i éye, da tukoy na dén a nale a tutuhanan i iyébaheta kua dikam, da tanyag dén. Ewanék mésanike a mégkagi ta éya ni Hari. 27Anya, Hari, isip ko méniwala ka ta kasulatan du purupeta?”

28“Anya, Pablo,” kagi ni Hari Agripa, “piliténék mo beman a maging Cristiano ta sandali a panahun!” 29Ey “O,” kagi ni Pablo. “Maski sandali a panahun, maski male pabi, éy manalanginék a éwan san siko, éngˈwan étanan a makabati diyakén nadid, éy umaheg maka side diyakén a maging Cristiano. Pero éwan ko gustu a umaheg kam diyakén ta kadena kuae.”

30Nadid, tinumaknég tu hari, sakay ti Bernise, sakay tu gubernador, 31éy linumwas side a étanan. Néguhon-uhonan de a kinagi de, a “Bakit gustu de a bunon siya? Ewan siya tu kasalanan a pamunuan diya o péngipihesuan diya.” 32Ey kinagi ni Hari Agripa to gubernador, a “Eng éwan na kitam pinilit a paangen tam siya ta Roma a monda bistaan siya no hari tam ta éya, éy maari tam maka siya a légsiwan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index