Search form

Tu Gimet 26:22

22Pero éwanék pinabayan na Diyos. Kanya te taknégék se nadid, a mégpatunayék dikam ta éya a baheta. Mégpatunayék ta mataas a tolay éy ta mababa be. Ey i iyétoldu kua, éy kona be san to nihula ni Moises sakay du purupeta to araw,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index