Search form

Tu Gimet 27:12

12Sakay pati éy medukés a punduan i éya a luuk éng amiyan. Kanya du keaduan me, éy gustu de a tumulak kame, a pumilit kame maka a umabut to luuk ta Penise, da palingéd i éya ta amiyan. “Palipasan tam ta éya,” kagi de, “i panahun na amiyan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index