Search form

Tu Gimet 27:33-34

33-34Nadid, to tamo a amulaldew, éy pinilit side ni Pablo a méngan. “Nay,” kagi na, “méngan kam dén. Eduwa kam dén a simba a éwan minéngan ta anteng moy. Méngan kam nadid, monda sumibét i bégi moya. Diyan kam métageg; éwan tu maanya dikitam a maski ti ésiya.” 35Ey to pégkagi ni Pablo ta éya, éy inalap na tu tinapay, sakay nagpasalamat siya ta Diyos ta harap dia, sakay pinisad-pisad na tu tinapay, a minéngan side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index