Search form

Tu Gimet 28

Ta Malta

1Nadid, kéahawas me, éy kagi de éy Malta bale i égsean mia a puduk. 2Du taga éya, éy mebait side dikame. Tinanggap de kame, a nipagdukot de kame pa ta apoy a nagdengdengan me, da meuden, sakay medégnin kame a tahod. 3Pati ti Pablo éy nagapoy be. To pégtolo na to apoy, éy te ulag bale a ginuminan to pasi no apoy, a kinaget na tu kamét ni Pablo. 4Ey du tolay a taga éya, péketa de to ulag a te kaget to kamét ni Pablo, éy “Adiyoy,” kagi de, “talaga a nakabuno dén i lélake a ina. Maski nakaligtas siya ta diget, éy pakaten be san siya na Diyos!” 5Pero ti Pablo, éy basta niwagseh na san to apoy, sakay éwan siya naanya. 6Du tolay sa, éy te itan de san ti Pablo, éng maanya siya--éng bumage tu kamét na, o éng bigla siya a matumba. Nadid, péketa, de a éwan siya maanya, éy nagbagu side tu isip, a kinagi de a diyos bale siya!

7Nadid, to adene no inahawasan me, éy te luta sa a koo no mayor ta éya a puduk, a i ngahen naa éy ti Publio. Siya éy tinanggap na kame a pinatulos na kame to bile de a étélo a aldew. 8Nadid, éy nagkataon a te saket tu ama ni Publio, a te palang siya, sakay bulus. Kébisita diya ni Pablo, éy nitupu na diya tu kamét na, sakay nipanalangin na, éy naghusay siya. 9Ey dahil ta éya a gimet na, éy du étanan a iba a tolay ta éya a puduk, éy inumange side ni Pablo, éy naghusay be dén side. 10-11Kanya linimusan de kame ta meadu. Ey négiyan kame sa a étélo a bulan.

Nadid, to kéhektat me ta éya, éy sinumakay kame to paraw a gébwat ta Alehandrina. I tandaa na éya a paraw éy éduwa a ribultu a édse to dulung, a kambal side. Minale be sa siya, da pinalipas na be tu panahun na amiyan. Ey kétulak me sa, éy du tolay a taga éya, éy inatdinan de kame ta meadu a tulung de dikame. 12Kétulak me sa, éy nagtulos kame ta Sirakusa, a négétélo kame sa a aldew. 13Sapul ta éya, éy nagtulos kame ta Regio. Ey to kagagabian na éy nagabagat dén. Kanya nagpabor kame dén a éduwa a aldew, hanggan dinumemét kame ta Putoli. 14Ta éya éy naketa kame ta tolay a méniwala ni Jesus. Pinatulos de kame to bile de ta pitu a aldew. Ey kéhektat me sa, éy nagtulos kame dén ta Roma. 15Ey du méniwala ni Jesus ta Roma, pékabaheta de a pinumundu kame dén ta Putoli, éy inumange side ta palengke ta Apio, sakay du étélo a tindaan, monda sambatén de kame. Péketa dide ni Pablo, éy nagpasalamat siya ta Diyos, sakay tinumibay dén i isip naa.

Ta Roma

16Nadid, kédemét me ta Roma, éy éwan de nipihesu ti Pablo, éngˈwan pinatulos de siya to esa a bile, a kaguman na sa tu esa a sundalu a méguwardiya diya.

17Nadid, kélipas na étélo a aldew, éy pinadulaw ni Pablo du mataas a Judeo ta éya, a nipaliwanag na dide i katuwiran na. “A tétotop ko,” kagi na, “du Judeo ta Jerusalem, éy diniképék de, sakay nitugénék de a pihesu to gubernador ta éya a taga Roma. Pero éwanék,” kagi na, “tu ginamet a kasalanan ko du Judeo, sakay éwanék tu kontara ta rilihiyon tam a gébwat du apo tam to araw. 18Ey du taga Roma, to péngsiyasat de diyakén, éy gustuék de a légsiwan, da neta de a éwanék tu kasalanan a pamunuan diyakén. 19Pero du Judeo éy mégidel side a légsiwanék no gubernador. Kanya napilitanék a nékiohon to gubernador a paangenék na ta Roma, a monda bistaanék no hari ta éye, maski éwanék tu abla a kontara du kapareho ko a Judeo. 20Kanya ta kam pinadulaw,” kagi ni Pablo, “éy monda magketa kitam, sakay méguhon kitam. Gustu ko a mapospusan moy éng bakit éy te iguték a kadena, éy dahil san ta pag-asa ko to pangako na Diyos du apo tam to araw.”

21Nadid, pékabati du Judeo ta éya a kagi ni Pablo, éy kinagi de diya, a “Ewan me nabaheta i medukés a kagi a tungkul diko. Du Judeo ta Jerusalem, éy éwan de nisulat dikame tungkul diko. Sakay du Judeo a dinumemét se a gébwat ta éya, éy éwan de ka be pinintasan. 22Basta i nabaheta mia,” kagi de, “éy maski ahe kan a banuwan, éy pépíntasan kan du tolay i éya a bigu a péniwala a te sakup diko. Kanya gustu me a mégbati diko, Pablo, éng anya i isip mua tungkul ta éya a bigu a baheta.”

23Nadid, éy nitakda de i esa a aldew a umange side mégbati ni Pablo. Ey meadu a tahod i dinumuluga diya to tétulusan na a bile. Ey naghapun siya a nagtoldu dide, a pinatunayan na side tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Sakay inakit na side a méniwala side ni Jesus. I pégpatunay naa dide éy tu kautusan ni Moises sakay tu kasulatan du purupeta. 24I sénganya du Judeo éy méniwala side. Pero du iba éy éwan. 25Ewan side nagkaesa tu isip. Ey to kéégkat de a humektat, éy kinagi ni Pablo dide, a “Tama bale tu nipesulat na Banal a Espiritu ni Purupeta Isaya to pénulat na du apo tam to araw. 26I nisulat ni Isaya, éy

‘Ikad mo dén a mégkagi du Judeo ta kona se: maski mabati moy i katutuhanan, éy éwan moy mapospusan. Maski meta moy i tama, éy éwan moy tukoy. 27Entan moy i

kahinaan na isip moya. Tinampéngan de i talinga de, sakay kinumihép side, da salaék de a baten sakay salaék de a entan. Sala de a mapospusan i Diyos. Idel de a sumoli diya, a monda pahusayén na maka side.’

28Kanya tandaan moy ye,” kagi ni Pablo, “i Mahusay a Baheta ni Jesus éy para du éwan Judeo a tolay. Side i maniwala, pero sikam éy éwan!” 29Nadid, pékabati du Judeo ta éya, éy hinumektat side a négpasuway side ta mahigpit.

30Ey ti Pablo, éy éduwa a taon siya a négiyan ta Roma, to bile na a inupaan na. Sakay tinanggap na i maski ti ésiya a tolay a binumisita diya. 31Nagpahayag siya a palagi tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Sakay mesipag siya a iyétoldu na ti Panginoon Jesus. Ey éwan tu nangsaway diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index