Search form

Tu Gimet 4

De Pedro Ta Harap Na Huwes

1Nadid, mégkagi pabi de Pedro du tolay, éy inumange sa dide tu kapitan na guwardia ta Templo. Kaguman na du padi, sakay du sakup na rilihiyon na Saduseo. 2Mégingél side du éduwa a apostol, da mégtoldu side du tolay a mabuhay i tolay a huway, da nabuhay dén ti Jesus. 3Kanya dinikép de du éduwa, sakay nipihesu de pa hanggan to gagabi, da apon dén. 4Pero du meadu a nakabate to pégtoldu ni Pedro, éy naniwala side ni Jesus. Tulos dinumagdag side ta gurupu du alagad, hanggan inumabut side a étanan ta manga lima a libu a lélake.

5Nadid, to gagabi dén, éy nagmiting ta Jerusalem du tagapamahala a Judeo, sakay du te tungkulin. 6Kaguman de ti Anas a mataas a padi, sakay ti Kaipas, sakay ti Juan, sakay ti Alehandro, sakay du iba a top de. 7Pinaharap de du éduwa, éy nipakelagip de éng pinakodya de a nagpahusay to lumpu. “Ahe i nangalapan moya,” kagi de, “ta kapangyarian moy a nagimet ta éya a tarabaho moy?”

8Nadid, édse ni Pedro ta mahusay i Banal a Espiritu, tulos sinengbet na side ta katuwiran na. “Sikam a mataas,” kagi na, 9“éng isiyasat moy dikame nadid tungkul ta memahal a nanyari ta lumpuae, sakay éng kodya siya a naghusay, éy saye i sengbet mia: 10dapat mapospusan na étanan a tolay, a kanya te taknég se i lumpuae a mahusay dén éy dahil ta kapangyarian ni Jesu Cristo a taga Nasaret. Saya tu nipako moy to kudos, a tulos binuhay na Diyos. 11Mara siya tu bito a inidelan du mégbile, da isip de éy éwan tu pasa. Ey siya bale i mahalagaa a bito a panuluk na bile. 12Kona sa ti Jesus, da siya san i tagapagligtas ta tolay. Da maski ahe ta mundua, éy éwan tu iba a makapagligtas ta tolay, éng éwan na éya a pinili na Diyos.”

13Nadid, du te tungkulin ta éya, péketa de a metapang de Pedro sakay ti Juan, a bihasa side a mégtoldu, éy mégtaka side dide. Da tukoy de a mababa san side a tolay, a éwan nagadal. Ey nadid éy naala-ala de a kaguman bale side ni Jesus to te buhay na pabi. 14Sakay péketa de to lumpu a te taknég ta gileda du éduwa, a mahusay dén, éy éwan side tu maisip a katuwiran a pangparusaan de dide. 15Kanya pinaluwas de pa side to pégmitingan de, sakay néguhon side. 16“Anya i gemtén tam diden ya a lélake?” kagi de. “Da minehayag dén ta buu a Jerusalem i ginimet dia to lumpu. Ewan kitam makasaway ta éya. 17Pero nadid, monda éwan kumalat ta lalo i éya,” kagi de, “éy basta pégkagian tam side a diyan dén side magpahayag a huway ta ngahen ni Jesus.”

18Kanya huway de a pinauwet de Pedro, sakay pinégkagian de side a diyan side huway a mégtoldu ta ngahen ni Jesus. 19Pero kinagi dide du éduwa, éy “Isipén moy éng anya i gustu na Diyos, éng sumunud kame dikam, o éng sumunud kame diya. 20Pero para dikame,” kagi de, “éy éwan maari a éwan me ipahayag i mineta me a ginimet ni Jesus, sakay tu pégtoldu na dikame.” 21Nadid, du te tungkulin, pékabati de ta éya, éy pinégkagian de side ta lalo a mahigpit, sakay linégsiwan de side. Ewan side tu maisip a katuwiran de a monda parusaan de du éduwa, dahilan du iba a tolay éy mégpuri side ta Diyos dahil to nanyari. 22Sakay pati, tu lélake a pinahusay de éy mahigit dén ta épat a pulu a taon i idad naa.

Ménalangin Du Apostol

23Nadid, pékaluwas dén de Pedro, éy nagsoli side du kakaguman de, sakay nikagi de dide tu kinagi du mataas a Judeo dide. 24Ey to pékabati de ta éya, éy pisan side a nanalangin a étanan. “Panginoon Diyos,” kagi de, “siko i nanggimet ta langet, sakay ta diget, sakay ta luta, sakay ta étanan a égse dide. 25Siko i négkagia ta pamag-itan ni Dabid a apo me, ta tulung na Banal a Espiritu. Bakit mégingél kan du éwan Judeo a tolay, kagi ni Dabid to kasulatan na. Sakay bakit mégisip kan du tolay ta éwan tama? 26Du hari kan, sakay du mayor, éy négagum side a lumaban side ta Panginoon, sakay tu pinili na Diyos a maghari. 27Ey nanyari dén ya, Panginoon, i éya a nihula ni Dabid, da minagagum ngani dén ta banuwanae dudu linumaban ni Jesus. Ey siya tu inutusan mo, Améng, a pinili mo a maghari. Pati ti Hari Herod, sakay ti Gubernador Pilato, éy nékiagum side du Judeo sakay du éwan Judeo, a linumaban side ni Jesus. 28Ginimet de, Améng, i étanan a bagay a dapat manyari, a nitakda mo to éya pa. 29Ey nadid, Panginoon,” kagi de, “éy enta mo, mégbanta side dikame nadid a parusaan de kame. Aguman mo kame a utusan mo, monda metapang kame a mégtoldu ta kagi mua. 30Itupu mo i kamét mo dikame, Panginoon, monda te meadu a tolay a magamot ta panalangin me. Monda makagimet kame ta tanda a makataka-taka ta pamag-itan no anak mo a banal a ti Jesus.” 31Nadid, kétapos de a ménalangin ta éya a kagi, éy nayégyég tu égsean de a bile, a tulos inumasék dide ta mahusay i Banal a Espiritu. Tulos metapang side a mégbaheta ta kagi na Diyos.

Ugali Du Méniwala a Mégbahabahagi

32Nadid, du étanan a méniwala, éy négkaesa side tu isip. Ewan tu mégkagi a koo na san tu kasangkapan na, éngˈwan para ta étanan. 33Ey tulos du apostol a mégpahayag a minabuhay a huway ti Jesus. Sakay égse dide i dikél a kapangyarian na Diyos. Sakay niatéd na Diyos i biyaya na du étanan a méniwala diya. 34Ewan side tu kailangan ta kabuhayan de, maski ti ésiya dide, dahilan du te luta éy nibugtong de; sakay du te bile, éy nibugtong de be. Sakay tu kabugtungan de, éy niatéd de 35du apostol. Sakay du apostol éy binahabahagi de ta maski ti ésiya dide i te kailangan. 36Kona sa i ginimet ni Hose. Libita siya a taga Sipro. I palayaw na éy ti Bernabe, a i kahulugina na éya éy Matulungin. 37Nibugtong na tu luta na sakay niatéd na du apostol i kabugtungan na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index