Search form

Tu Gimet 4:31

31Nadid, kétapos de a ménalangin ta éya a kagi, éy nayégyég tu égsean de a bile, a tulos inumasék dide ta mahusay i Banal a Espiritu. Tulos metapang side a mégbaheta ta kagi na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index