Search form

Tu Gimet 5

De Ananias a Pasawa

1Pero te esa a lélake a ti Ananias i ngahen na. Tu asawa na éy ti Sapira. Te luta be side a nibugtong de. 2Pero ti Ananias, éy binawasan na pa ta lihim i kabugtungan na. Ey kaguman na tu asawa na. Basta sénganya san i niatéd na du apostol. 3Pero kinagi ni Pedro diya, a “Bakit, Ananias, éy nadaig ka dén ni Satanas? Nagbuli-buli ka dén ta Banal a Espiritu! Bakit niliso mo i kalahati no kabugtungan no luta mo? 4Bakit?” kagi ni Pedro, “to éwan mo pabi péngibugtong to luta, éy éwan beman koo moya? Nadid, to néngibugtong moy dén, éy éwan moy beman koo i kabugtungan naa? Ewan kame nékeged diko. Bakit naisip mo a iliso dikame i kalahati na kabugtungan naa? Ewan ka nagbuli-buli dikame, Ananias, éngˈwan Diyos i pinagbuli-bulian mua.”

5-6Nadid, pékabati ni Ananias ta éya, éy basta minebagsak siya a tulos minate dén! Ey du ulito sa, éy sinaputan de ta damit, sakay nielbéng de dén. Ey du étanan a nakabaheta ta éya, éy méganteng side a tahod.

7Nadid, kélipas na étélo a oras, éy dinumemét sa tu asawa na, a éwan siya tu malay ta nanyaria. 8Ey kinagi diya ni Pedro, a “Anya, Sapira, séˈ san ya i kabugtungana no luta moy?” Ey “O,” kagi na, “séˈ ngani san ya.” 9“Bakit,” kagi ni Pedro, “nagkaisa kam bale a mamuhuba ta Espiritu na Panginoon! Enta mo, Sapira, di édse ta pintuana éy side ina du naglébéng to asawa mo; sakay siko man dén i ielbéng dia nadid!” 10Nadid, pékabati ni Sapira ta éya, éy bigla be siya a minatumba ta harap ni Pedro, a tulos nabégsot i angés naa. Ey késdép du ulito, éy neta de a minate be tu bébe. Kanya niluwas de be, a nielbéng de be to giled no asawa na. 11Ey méganteng a tahod du iba a tolay a nakabati ta éya.

Gégemtén Du Apostol

I Meadu a Kataka-taka

12Nadid, ginimet du apostol i meadu a tanda a makataka-taka ta harap du tolay. Ey du étanan a méniwala, éy mégpisan-pisan side aldew-aldew to kuwarto ni Solomon ta Templo. 13Ey du iba a tolay ta Jerusalem, éwan side nangahas a mékiagum dide; pero te galang side du méniwala. 14Ey tulos a kinumadu a kinumadu aldew-aldew i méniwala ta Panginoon. Lélake éy ta bébe. 15Sakay dudu te saket, éy niange side du kakaguman de ta karsada, a nipakatidug de ta kakama de, sakay abék de, monda éng sumalegéd ti Pedro, éy malduman maka san no anino na i sénganya dide. 16Kanya inumange be sa i meadu a tolay a gébwat du banubanuwan ta palebuta na Jerusalem, a kembil de sa du te saket, sakay du hinayup. Ey naghusay side a etanan.

Parusaan De Du Apostol

17Nadid, du mataas a padi, éy ménaghili side a tahod du apostol. Ey kona be sa du kaguman de a Saduseo. 18Kanya dinikép de du apostol, a nipihesu de. 19Pero to kélép, éy inumange dide i esa a anghel a gébwat ta Panginoon, a tulos binuksan na tu pintuan no pégpihesuan, sakay niluwas na side, sakay kinagi na dide, a 20“Ikad moy dén ta Templo, sakay magtoldu kam du tolay ta tungkul ta bigu a buhay.” 21Ey sinumunud du apostol. To amulaldew, éy sinomdép side ta Templo, tulos mégtoldu man dén side ta tolay sa.

Mentaras mégtoldu side, éy dinumulug du mataas a padi to pégmitingan de, da talaga side a mangbista du apostol. Nadid, to képisan de, éy nipauwet de du apostol ta pégpihesuan. 22Pero kédemét sa du pulis, éy éwan bale sa side! Kanya nagsoli du pulis ta pégmitingan, a kinagi de 23a éwan sa side! “Tu pintuan no pégpihesuan éy nakakandadu ta mahusay,” kagi de. “Pati du guwardia éy mégbantay san side to pintuan. Pero to péngbukas me,” kagi de, “éy éwan bale tu tolay ta lubuk!” 24Nadid tu hepe du pulis ta Templo, sakay du padi, pékabati de ta éya, éy méligalig side tu isip, éng anya i nanyaria du apostol. 25Ey to pégisip de pabi, éy te dinumemét dide a négkagi, a “Bakit? Du lélake a nipihesu moy éy kéya man dén side ta Templo a mégtoldu!” 26Nadid tu hepe, sakay du pulis, pékabati de ta éya, éy inange de side inuwet. Pero éwan de side pinilit, da méganteng side a makay batikalén side du tolay sa a mégbati.

27Nadid, péngiange de dide to pégmitingan de, éy siniyasat side no mataas a padi. 28“Isip ko nibawal me dikam ta mahigpit a diyan kam mégtoldu a huway ta éya a ngahen!” kagi na. “Pero entan moy i ginimet moya! Nekalat dén ta Jerusalem i pégtoldu moya! Sakay gustu moy pa a sikame i managuta to nikate na éya a lélake!”

29Pékabati de Pedro ta éya, éy kinagi de, éy “Diyos i dapat me a sundin, kesira dikam. 30Sikam éy binunu moy ti Jesus to kudos. Pero i Diyos a péniwalaan du apo-apo tam, éy binuhay na siya. 31Pinataas be siya na Diyos ta étanan, a siya i kaguman naa a maghari ta langet. Ti Jesus i tagapagligtas, sakay mayor siya ta étanan a tolay, monda maari du Judeo a ibutan de tu kasalanan de, tulos pagpasensiyaan side na Diyos. 32Ey sikame,” kagi ni Pedro, “i sistigua na éya. Sakay pati i Banal a Espiritu a iatéd na Diyos ta bawat méniwala diya, éy siya be ya i mégpatunaya.”

33Nadid, pékabati du te tungkulin ta éya, éy méiyamut side a tahod, a gustu de a ipabuno du apostol. 34Pero te esa sa a Pariseyo, a ti Gameliel i ngahen naa. Maistu siya na rilihiyon na Judeo. Ey iyégalang siya du tolay. Siya, éy tinumaknég to pégmitingan de. Niutus na a iluwas de pa du apostol, 35tulos hinatulan na du kakaguman na. “Kabébayan ko,” kagi na; “isipén moy ta mahusay i gemtén moy di tolay a ina. 36Tandaan moy ti Teudas to éya; nagwari-wari siya a mataas. Ey te manga épat a datos a lélake a nékiagum diya. Pero to nikate na éy nahiwahiwalay du tolay na. Ey basta naibut tu rilihiyon na. 37Ey kétapos na éya, éy minetanyag man dén i esa man dén a lélake, to panahun no sensos; ti Hudas a taga Galilea. Ey meadu be siya a tolay a nipasakup diya. Pero minate be siya, a tulos nahiwahiwalay be du tolay na. 38Kanya nadid,” kagi ni Gamaliel, “éy diyan kitam mékialam di tolaya a éye. Pabayan moy side. Eng gébwat ta isip de sana i gimet dia, éy maibut. 39Pero éng gébwat ta Diyos, éy éwan moy maari a mabawalan. Makay sakali éy Diyos dén i labanan moya!” Nadid du te tungkulin, pékabati de ta éya a kagi ni Gamaliel, éy pinumayag side.

40Ey nadid, pinasdep de man dén du apostol, sakay binalbal de side, sakay binawalan de side a mégpahayag a huway ta ngahen ni Jesus, sakay linégsiwan de side. 41Ey du apostol, hinumektat side to pégmitingan de a mésahat, da neta de a tinanggap side na Diyos, a pinili na side a mégtiis ta hirap alang-alang ni Jesus. 42Ey sigi san side aldew-aldew a méngipahayag ni Jesus ta Templo sakay ta bili-bile, a siya i pinilia na Diyos a tagapagligtas.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index