Search form

Tu Gimet 5:21

21Ey sinumunud du apostol. To amulaldew, éy sinomdép side ta Templo, tulos mégtoldu man dén side ta tolay sa.

Mentaras mégtoldu side, éy dinumulug du mataas a padi to pégmitingan de, da talaga side a mangbista du apostol. Nadid, to képisan de, éy nipauwet de du apostol ta pégpihesuan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index