Search form

Tu Gimet 5:39

39Pero éng gébwat ta Diyos, éy éwan moy maari a mabawalan. Makay sakali éy Diyos dén i labanan moya!” Nadid du te tungkulin, pékabati de ta éya a kagi ni Gamaliel, éy pinumayag side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index