Search form

Tu Gimet 7:32

32‘Moises,’ kagi na, ‘sakén i Diyos a pinéniwalaan du apo moy a ti Abraham, Isak, sakay Hakob.’ Ey ti Moises, pékabati na ta éya, éy méganteng kan siya a tahod, a mésanike dén a lumameng a huway.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index