Search form

Tu Gimet 7:44

44“Nadid,” kagi ni Esteban, “to pégiyan pabi du apo-apo tam to ilang a lugar, éy nagimet side ta dikél a tolda a pégsimbaan de, a kona to niutus na Diyos ni Moises. Saya i tanda a kaguman de i Diyos. I sukat na kan éy kapareho no nitoldu na Diyos ni Moises.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index