Search form

Tu Gimet 7:60

60Tulos linumuhud siya a kinagi na ta medegsén, a “Panginoon, diyan pad side sésisin ta éye a kasalanan de.” Ey to pégkagi na ta éya, éy tulos minate dén. Ey mésahat ti Saulo to kéte ni Esteban. Te sénganya sa a lélake a mékidiyos, éy side ya i néngielbénga diya, a minagsanget side diya ta meadu.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index