Search form

Tu Gimet 9

Tu Péngdulaw Ni Saulo

1Nadid ti Saulo, éy mahigpit dén i péngloko na du tolay a méniwala ni Jesus, a bébantaén na side a bunon. Inumange siya nadid to mataas a padi, 2a nagpasulat siya diya ta katibayan na, a monda te ipeta siya du Judeo ta Damasko a te kapangyarian siya a mangdikép ta maski ti ésiya ta éya a nipasakup dén ta bigu a péniwala. Talaga na side a kébilén ta Jerusalem a ipihesu; maski lélake éy ta bébe.

3Nadid, méglakad ti Saulo a tamo ta Damasko. Ey to kéadene na sa, éy bigla a sinumiklab ta palebut naa i demlag a gébwat ta langet, 4a tulos nalugmuk ti Saulo to luta, sakay nabati na i boses a kinagi na diya, a “Saulo, bakit lélabananék mo?” 5“Ti ésiya ka, Amo?” kagi ni Saulo. “Ti Jesusék,” kagi no boses. “Sakén i labanan mua. 6Umégkat ka dén, Saulo, a somdép ka dén ta banuwan. Te mégkagi diko ta éya ta kailangan mo a gemtén.”

7Nadid, du kakaguman ni Saulo éy basta natilihan side, da nabati de i boses, pero éwan side tu mineta a maski anya. 8Ey ti Saulo éy inumégkat dén siya, pero to kébulag na éy buhék bale dén! Kanya du kakaguman na éy kinabitan de a niange ta Damasko. 9Nagidad sa siya ta étélo a aldew a éwan naketa, sakay éwan be siya néngan éy ta uminum.

10Nadid, te esa a alagad ta Damasko a i ngahen na éy ti Ananias. Pinumeta diya i Panginoon, a kinagi na diya, a “Ananias.” “Anya, Panginoon,” kagi ni Ananias. 11“Umange ka, Ananias,” kagi na, “ta karsada ya a deretyo, a hanggan ta bile ni Hudas. Ipakelagip mo sa i esa a lélake a taga Tarso, a i ngahen na éy ti Saulo. Egsa sa siya nadid a ménalangin. 12Sakay neta na ka ta tagenép na a sinomdép ta égsean na, sakay nitupu mo kan i kamét mua diya, monda maketa siya.” 13“Pero, Panginoon,” kagi ni Ananias, “meadu i nagbahetaa diyakén tungkul ta éya a lélake, a medukés i ginamet na du tolay mo ta Jerusalem. 14Sakay du padi sa éy inatdinan de kan siya ta kapangyarian na a magpadikép du étanan a méniwala diko ta éye.” 15“Ey éwan,” kagi na Panginoon, “diyan ka méganteng. Da pinili ko dén siya a siya i maging katulung ko a magpahayag ta ngahen ko du Judeo sakay du éwan Judeo, sakay ta mataas a tolay. 16Sakay ipatukoy ko diya i étanan a tiisén na alang-alang diyakén.”

17Kanya inumange ti Ananias diya. Sinomdép siya to bile, sakay nitupu na tu kamét na ni Saulo. “Akéng,” kagi na, “pinaangeék se ni Panginoon Jesus. Siya ya tu pinumeta diko to dilan to tamo ka pabi se. Pinaangeék na se, Saulo, monda maketa ka man dén, sakay umasék diko i Banal a Espiritu.” 18Nadid, to pégkagi ni Ananias ta éya, éy bigla a natépduk to mata ni Saulo i koman i keskes, éy naketa dén siya. Ey inumégkat dén siya agad, a tulos na dén a nipabinyag. 19Ey néngan dén siya, a sinumibét man dén i bégi naa.

Mégtoldu Ti Saulo Ta Damasko

Nadid, tulos kaguman ni Saulo du alagad ni Jesus ta Damasko ta sénganya a aldew. 20Ey dinumiretso siya ta kapilya na Judeo, a nipahayag na dide ti Jesus, a siya i anak na Diyos a talaga. 21Sakay du étanan a nakabati diya, éy nagtaka side. “Bakit,” kagi de. “Bakén wade a siya tu dati a mékialam du méniwala ta Jerusalem? Ewan beman siya ina tu inumange se a mangdikép du méniwala ta éye, a kébilén na du padi ta éya?”

22Ey nadid éy lalo a naging mahusay ti Saulo a mégpahayag. Nagpatunay siya a ti Jesus i Cristo a tagapagligtas. Natalo na du Judeo ta Damasko. 23Kanya du Judeo éy ginayak de a bunon siya. 24Aldo éy ta kélép éy sésanébén de siya ta pintuan na banuwan, a monda mabunu de siya éng lumwas. Pero napospusan dén ni Saulo tu gayak de. 25Kanya to esa a kélép éy nisakay siya du kaguman na to gatang, sakay nitostos de to lipat no dikél a pader ta palebut na banuwan, monda makaginan siya du mamuno diya.

Ti Saulo Ta Jerusalem

26Nadid, kédemét ni Saulo ta Jerusalem, éy talaga siya a mékiagum du alagad ni Jesus, pero méganteng side diya. Ewan side méniwala a nipasakup dén siya ni Jesus. 27Kanya kinuyog siya ni Bernabe du apostol; sakay nilagip na dide éng kodya i nipetaa na Panginoon ni Saulo to dilan ta Damasko, a négkagi diya. Sakay nilagip na be a mesipag dén ti Saulo a mégpahayag ta ngahen ni Jesus ta Damasko. 28Ey sapul ta éya, éy tinanggap de ti Saulo, a tulos négkaguman dén side ta Jerusalem. 29Ewan siya méganteng a mégpahayag ta Panginoon. Sakay nékipagpasuway be siya du Judeo a mégkagi ta Griego. Kanya ginayak de be siya a bunon. 30Ey du kakaguman na, pékabaheta de ta éya, éy niange de siya ta Sesarea, tulos pinéglakad de siya ta Tarso.

31Kanya nadid éy natahimik man dén i buhaya du méniwala ni Jesus ta Hudea, sakay ta Galilea sakay ta Samaria. Tinumibay side sakay kinumadu side dahil ta tulung na Banal a Espiritu. Ey méniwala side ta Panginoon ta mahusay.

Ti Pedro Ta Lida Sakay Ta Hope

32Nadid ti Pedro, éy méglebut siya a bumébisita du méniwala ta bawat banuwan Ey kédemét na ta Lida 33éy netaunan na i esa a lélake a lumpu, a ti Eneas i ngahen naa. Walu dén siya a taon a te saket. 34Ey kinagi ni Pedro diya, a “Eneas, pahusayén ka ni Jesu Cristo. Umégkat ka dén, a lukutén mo dén i abék mua.” Ey ti Eneas, éy tinumaknég siya agad. 35Ey du étanan a tolay sa a taga Lida sakay Saron, péketa de diya a mahusay dén, éy nipasakup be side ta Panginoon.

36Nadid, te esa a alagad a bébe ta Hope, a i ngahen naa éy ti Tabita. I palayaw na éy ti Dorkas, sakay Ogsa. Mebait siya a bébe, a palagi siya a tumulung du mahirap. 37To kébisita ni Pedro ta Lida, éy naladu i éya a bébe, a tulos minate. Ey to pékapunas de éy niedton de tu bangkay na to kuwarto ta ontok. 38Nadid, adene dén i Lida ta Hope. Ey du alagad ta Hope, pékabaheta de a kéye dén ti Pedro ta Lida, éy nipauwet de siya a umange agad ta Hope. 39Kanya inumange ti Pedro ta Hope. Kédemét na sa, éy niange de siya to bile a égsean no minate. Ey agad dinumulug ni Pedro du meadu a bébe a bilo, a mégsanget side. Nipeta de diya tu badu de a ginamet ni Tabita to buhay pabi siya. 40Ey ti Pedro, éy pinaluwas na side a étanan to bile, sakay linumuhud siya a nanalangin. Nadid, kélameng na to bangkay, éy kinagi na, a “Tabita, umégkat ka dén.” Ey tu bébe, éy binumulag siya, éy péketa na ni Pedro éy tulos siya a inumeknud. 41Ey kembilan ni Pedro i kamét naa a pinataknég. Sakay dinulawan na dén du bilo sa, sakay du iba, tulos nipeta na siya dide a buhay dén. 42I éya, éy nabaheta dén ta buu a Hope, kanya meadu i méniwala ta Panginoon. 43Ey ti Pedro, éy nale siya ta Hope, a négiyan siya to bile ni Simon. Tu Simon a méglinis ta katat.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index