Search form

Tu Gimet 9:21

21Sakay du étanan a nakabati diya, éy nagtaka side. “Bakit,” kagi de. “Bakén wade a siya tu dati a mékialam du méniwala ta Jerusalem? Ewan beman siya ina tu inumange se a mangdikép du méniwala ta éye, a kébilén na du padi ta éya?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index