Search form

Tu Gimet 9:31

31Kanya nadid éy natahimik man dén i buhaya du méniwala ni Jesus ta Hudea, sakay ta Galilea sakay ta Samaria. Tinumibay side sakay kinumadu side dahil ta tulung na Banal a Espiritu. Ey méniwala side ta Panginoon ta mahusay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index