Search form

Juan 1:17

17To araw éy inatdinan ni Moises du tolay ta utus na Diyos. Pero nadid éy inatdinan kitam ni Jesu Cristo ta kagbi na Diyos, sakay nipaliwanag na dikitam i katutuhanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index