Search form

Juan 1:19

Tu Katungkulan Ni Juan

19Nadid ti Juan, éy nagbinyag siya du tolay ta Betania. Ey du tagapamahala a Judeo ta Jerusalem, éy kinagi de du padi, a “Ange moy pakelagipan ti Juan éng ti ésiya siya, éng siya i tagapagligtas ta tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index