Search form

Juan 1:29

Tu Bilang Tupa Na Diyos

29Nadid, to kagagabian na éya, éy neta ni Juan ti Jesus a tamo diya. Péketa na diya, éy kinagi na du tolay sa, a “Entan moy, siya ina i bilang tupa na Diyos. Siya i magibuta ta kasalanan na tolay ta mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index