Search form

Juan 1:32-33

32-33Nadid, nipahayag ni Juan ti Jesus a huway ta kona se: “Bagu ko napospusan éng ti ésiya siya,” kagi na, “éy inutusanék na Diyos a magbinyag ta tolay. Sakay pati, éy kinagi na Diyos diyakén a meta ko i Espiritu na a dumibi to esa a lélake a tulos na umapon diya. Ey kinagi be na Diyos diyakén a siya éy binyagen na du tolay ta Banal a Espiritu.” “Nadid,” kagi ni Juan, “to esa a aldew éy nanyari tu kinagi na Diyos diyakén, a mineta ko i Espiritu na Diyos a dinumibi a gébwat ta langet a koman i dagalan. Ey tulos na inumapon ni Jesus. 34Ey nadid,” kagi ni Juan, “da mineta ko dén i éya éy sakén dén i magpatunaya dikam a siya ya a talaga i isi-isesa a anak na Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index