Search form

Juan 1:41

41Kanya ti Andres, éy inuwet na agad teka na, a kinagi na diya a “Kadon dén, mineta me dén tu Cristo.” (Séya i pégngahen du Judeo to lélake a éuhayén de a tiniyak kan na Diyos a tagapagligtas dide.)

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index