Search form

Juan 10

Tu Halimbawa Ta Kulungan Na Tupa

1“Tandaan moy ye,” kagi ni Jesus. “Mara tu kulungan na tupa, maski ti ésiya a umunek to kudal na a éwan dumiman to pintuan na, éy tulisan ya. 2Pero tu dumiman to pintuan na, éy siya i tunay a pastor du tupa. 3Siya, bagay dumemét to kulungan éy bukasan siya no bantay to pintuan. Sakay tu pastor, éy dulawan na i ngahen du tupa na. Ey du tupa, éy pépansingén de tu dulaw no amo de. Ey kédulug de diya, éy iluwas na side to kulungan. 4Nadid, péngiluwas na dide, éy mégdetol siya dide, a umunonod side diya a mahusay, da tukoy de i boses naa. 5Ewan side umunonod ta iba,” kagi ni Jesus, “da éwan de tukoy tu boses na; éngˈwan ginanan de i kona sa.”

6Saya i nihalimbawaa ni Jesus du te tungkulin a Judeo, pero éwan de napospusan i kahulugen naa.

Ti Jesus I Mahusay a Pastor

7Kanya nipaliwanag ni Jesus dide, a kinagi na, a “Tandaan moy: Sakén i pintuan a sésdépan na tupa. 8Du étanan a neditol diyakén, a mégkukunwari a mataas, mara side ya i tulisan a mégtako. Pero du tunay a tupa ko, éy éwan de side pinansing. 9Mara sakén i pintuan,” kagi na. “Eng sédpanék na maski ti ésiya a tolay, éy meligtas siya. Maari siya a tamo éy soli to kulungan ko. Sakay sakén, éy atdinan ko siya ta kanén na. 10Mara tu tulisan, éy umange siya to kulungan a magtako sakay mamuno. Pero sakén, éy inumangeék se a monda atdinan ko i tolay ta malaya a buhay.

11“Sakén i mahusay a pastor,” kagi ni Jesus. “Tu mahusay a pastor, éy iatéd na i buhay na alang-alang du tupa na. 12-13Pero tu upaan, éy éwan, da ginanan na san du tupa éng meta na tu aliyas a aso a dumuklos. Pabayan na du tupa da éwan siya tu pastor de, sakay éwan na side mahal, da upaan san siya. Nadid, tu aliyas a aso, éy kékagitén na side a hanggan da minasebunak side. 14-15Pero sakén,” kagi ni Jesus, “éy sakén i mahusay a pastor. Nadid, tukuyék Nama ko, sakay tukoy ko be siya. Ey kona be sa sikame du tupa ko; tukoy ko side, sakay tukuyék de be. Ey iatéd ko i buhay ko alang-alang dide. 16Nadid, te tupaék be a iba,” kagi ni Jesus, “a éwan édse ta kulungan ko. Kailangan éy alagaan ko be side. Ey pansingén de i boses ko a talaga. Nadid, ta pégpasakup de diyakén éy esa side a gurupu, a sakén be i pastor dia a isesa.

17“Nadid, mahalék Nama ko, da iatéd ko i buhay kua, sakay mabuhayék a huway. 18Ewan tu tolay a te kapangyarian a mamuno diyakén, éngˈwan sakén san i bahalaa ta buhay ko, éng mateék, o éng éwan. Ey nadid, éy iatéd ko i buhay ko. Te kapangyarianék a mamakate ta buhay kua, sakay te kapangyarianék be a magpabuhay ta bégi kua. Saya i niutusa diyakén Nama ko.”

19Nadid, to péghalimbawa ni Jesus ta éya du Judeo, éy négpasuway man dén side, dahil to kinagi na. 20Kagi du kalahati, éy “Diyan moy siya bébaten. Luku-luku siya! Te dimonyo siya!” 21Pero “Ewan,” kagi du iba, “bakit memahal i pégtoldu naa? Ewan méképégtoldu i luku-luku ta kona sa. Anya, makapagpabulag i luku-luku ta buhék?”

Idélan Du Judeo Ti Jesus

22Nadid, oras dén na piyesta ta Jerusalem a pékaala-ala de ta Templo. Taglamig ta panahun a éya. 23Ey édse ti Jesus to kwarto ni Solomon to Templo. 24Nadid du te tungkulin a Judeo, éy dinumulug sa side diya, a kinagi de, a “Bakit iliso mo dikame i tungkulin mo? Ipagtapat mo dikame éng siko i Cristo a tagapagligtas dikame, o éng éwan.” 25Ey kinagi ni Jesus dide, a “Isip ko kinagi ko dén ya dikam, éy éwan kam naniwala. I tinarabaho ko a niutus diyakén Nama ko, éy saya i mégpatunaya diyakén. 26Pero sikam, éy éwan kam méniwala, da éwan kam kabilang na tupa ko. 27Du tupa ko,” kagi ni Jesus, “éy pépansingén de i boses kua, éy tukoy ko side. Sakay side, éy umunonod side diyakén. 28Ey atdinan ko side ta buhay a éwan tu katapusan. Maski nikésiya éy éwan side mepahamak. Sakay pati éy éwan tu méngagew dide diyakén. 29Tama ko, éy siya i mataasa ta étanan. Ey siya i néngientaregaa dide diyakén. Ey éwan tu méngagew du tupa na diya. 30Nadid, sakén sakay Tama ko a Diyos, éy esa kame.”

31Nadid, pékabati du Judeo ta éya, éy inalap de man dén du bito, a talaga de man dén siya a batibatikalén. 32Ey kinagi ni Jesus dide, a “Te meadu a mahusay a ginamet ko ta harap moya, a niutus diyakén Nama ko. Ahe sina i kasalanan ko a pangbatibatikalan moy diyakén?” 33“Ewan to ginamet mo a mahusay i pangbatibatikalan mia diko,” kagi du te tungkulin, “éngˈwan i kasalanan mua, éy lapastangan ka ta Diyos. Mégwari-wari ka a Diyos, pero tolay ka san.” 34-35“Ey isip ko,” kagi ni Jesus, “éy te kagi ta kasulatan na Diyos, a nginahinan na Diyos du utusan na a diyos be side. Ey éwan malipas i kasulatan na Diyos. 36Ey nadid, bakit éwanék maari a mégkagi a anakék na Diyos, éy inutusanék be na Diyos, a pinaangeék na se ta mundua? Kagi moy a lapastanganék ta Diyos, pero éwan. 37Entan moy,” kagi ni Jesus, “éng éwan ko gemtén i tarabaho Nama ko, éy diyan kam méniwala diyakén. 38Per éng gemtén ko i tarabaho na, éy maski éwan kam méniwala ta kagi ko, éy maniwala kam ta gemtén kua. Da éng méniwala kam ta gemtén ko, éy mapospusan moy a édse diyakén Tama ko, sakay sakén, éy édseék be diya.”

39Nadid du te tungkulin a Judeo, pékabati de ta éya, éy talaga de siya a dekpén a huway; pero éwan, da nakahektat siya ta éya a bile.

40Nagsoli man dén ti Jesus ta dibilew na Hordan a hanggan to pégbinyagen ni Juan to araw. Ey tinumulos sa siya. 41Ey meadu i inumangea sa diya. I kinagia du tolay sa, éy “Ti Juan, maski éwan siya nagimet ta kataka-taka,” kagi de, “éy katutuhanan a talaga i étanan a kinagi na tungkul ta lélake a éye.” 42Ey nadid éy meadu i naniwalaa ni Jesus ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index