Search form

Juan 10:12-13

12-13Pero tu upaan, éy éwan, da ginanan na san du tupa éng meta na tu aliyas a aso a dumuklos. Pabayan na du tupa da éwan siya tu pastor de, sakay éwan na side mahal, da upaan san siya. Nadid, tu aliyas a aso, éy kékagitén na side a hanggan da minasebunak side. 14-15Pero sakén,” kagi ni Jesus, “éy sakén i mahusay a pastor. Nadid, tukuyék Nama ko, sakay tukoy ko be siya. Ey kona be sa sikame du tupa ko; tukoy ko side, sakay tukuyék de be. Ey iatéd ko i buhay ko alang-alang dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index