Search form

Juan 10:14-15

14-15Pero sakén,” kagi ni Jesus, “éy sakén i mahusay a pastor. Nadid, tukuyék Nama ko, sakay tukoy ko be siya. Ey kona be sa sikame du tupa ko; tukoy ko side, sakay tukuyék de be. Ey iatéd ko i buhay ko alang-alang dide. 16Nadid, te tupaék be a iba,” kagi ni Jesus, “a éwan édse ta kulungan ko. Kailangan éy alagaan ko be side. Ey pansingén de i boses ko a talaga. Nadid, ta pégpasakup de diyakén éy esa side a gurupu, a sakén be i pastor dia a isesa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index