Search form

Juan 10:18

18Ewan tu tolay a te kapangyarian a mamuno diyakén, éngˈwan sakén san i bahalaa ta buhay ko, éng mateék, o éng éwan. Ey nadid, éy iatéd ko i buhay ko. Te kapangyarianék a mamakate ta buhay kua, sakay te kapangyarianék be a magpabuhay ta bégi kua. Saya i niutusa diyakén Nama ko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index