Search form

Juan 10:25

25Ey kinagi ni Jesus dide, a “Isip ko kinagi ko dén ya dikam, éy éwan kam naniwala. I tinarabaho ko a niutus diyakén Nama ko, éy saya i mégpatunaya diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index