Search form

Juan 10:34-35

34-35“Ey isip ko,” kagi ni Jesus, “éy te kagi ta kasulatan na Diyos, a nginahinan na Diyos du utusan na a diyos be side. Ey éwan malipas i kasulatan na Diyos. 36Ey nadid, bakit éwanék maari a mégkagi a anakék na Diyos, éy inutusanék be na Diyos, a pinaangeék na se ta mundua? Kagi moy a lapastanganék ta Diyos, pero éwan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index