Search form

Juan 10:38

38Per éng gemtén ko i tarabaho na, éy maski éwan kam méniwala ta kagi ko, éy maniwala kam ta gemtén kua. Da éng méniwala kam ta gemtén ko, éy mapospusan moy a édse diyakén Tama ko, sakay sakén, éy édseék be diya.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index