Search form

Juan 11

To Nikate Ni Lasaro

1Nadid, te lélake a nagkasakit. I ngahen naa éy ti Lasaro a taga Betania. Ey mégiyan be diya du wéwadi na a éduwa; ti Maria sakay ti Marta. 2Na éya a Maria, éy siya ya tu néngibulak ta pulurida to tikéd no Panginoon, a tulos na pinahiden to buk na. 3Kanya side, péketa de a garabi dén tu saket no aka de, éy pinauwet de ti Jesus, a kinagi de a, “Panginoon, te saket tu kadimoy mo a Lasaro.” 4Ey ti Jesus, pékabaheta na ta éya, éy kinagi na, a “I katapusan na éya a saket, éy éwan mate ti Lasaro, éngˈwan, tumanyag san i kapangyarian na Diyos, monda purién du tolay i anak na Diyos.”

5Nadid, ti Jesus, éy mahal na de Marta a pépétwadi. 6Pero maski mahal na side, éy pinalipas na pa i éduwa a aldew bagu sa inumange dide. 7Ey kélipas na éduwa a aldew, éy kinagi na du alagad na, a “Kitam dén sumoli ta Hudea.” 8Ey “Anin, Panginoon,” kagi du alagad na, “éingengaén ka pabi du mataas a Judeo ta éya a bunon, éy gustu mo bale sa a umange a huway?” 9“Pabayan moy,” kagi ni Jesus. “Ewan moy meta a te labindalawa a oras ta aldew bagu dumiklém? Nadid, éng mara méglakad i tolay ta aldew, éy éwan siya maanya, da tanglawan siya na demlag. 10Basta éng kélép i péglakad naa, éy maanya siya, da éwan tu demlag diya.” 11Kona sa i nihalimbawa na du alagad na, monda mapospusan de a éwan pabi siya maanya nadid ta Hudea. Sakay kinagi na be dide, a “Tidug dén tu kadimoy tam a Lasaro. Kanya umange kitam sa, éy angen ko siya lukagén.” 12“Ey Panginoon,” kagi du alagad, “éng tidug siya, éy maghusay siya a talaga.” 13Kanya négkagi side ta kona sa, éy akala de a tidug san ti Lasaro ta mahusay. Pero éwan; i kahulugina no kinagi ni Jesus, éy minate dén. 14Kanya nipáliwanag dide ni Jesus a kinagi na, a “Minate dén ti Lasaro. 15Ey alang-alang dikam,” kagi na, “éy mahusay da éwanék sa to nikate na, monda meta moy i manyari, a tumibay i péniwala moya diyakén. Ey nay,” kagi na, “kitam dén diya ya nadid.” 16Nadid, ti Tomas a kambal, éy kinagi na du kaguman na, a “Nay, kumuyog kitam diya, maski mate kitam a étanan.”

Ti Jesus I Mégpabuhay Ta Tolay

17Nadid, kédemét de Jesus ta Betania, éy épat dén a aldew a nielbéng ti Lasaro. 18I Betania, éy adene ta Jerusalem, a étélo san a kilumetro i kaadeyo naa. 19Te meadu a taga Jerusalem a Judeo a dinumalaw de Marta a patwadi, monda wili-wilen de side dahilan to aka de a minate.

20Nadid ti Marta, pékabaheta na a dumemét dén ti Jesus, éy inange na sinambat. Pero ti Maria a wadi na, éy nawahak san to bile. 21Ey késambat ni Marta ni Jesus, éy kinagi na, a “Anin, Panginoon, éng édse ka maka se to éya, éy éwan minate teka ko. 22Ey maski nadid,” kagi ni Marta, “éy tukoy ko a atdinan ka na Diyos ta maski anya i pékiohon mua diya.” 23“Mabuhay a huway teka mo,” kagi ni Jesus. 24Ey, “O,” kagi ni Marta, “tukoy ko a mabuhay siya ta pémuhay na Diyos ta tolay ta katapusan na mundua.” 25“Tandaan mo, Marta,” kagi ni Jesus; “sakén i magpabuhay ta tolay, sakay sakén i kégébwatan na buhay na tolay. Maski ti ésiya a méniwala diyakén, éng mate siya, éy mabuhay siya. 26Sakay tu bawat tolay a buhay nadid a méniwala diyakén, éy éwan siya mate a hanggan. Méniwala ka Marta ta éya?” 27Ey “O, Panginoon. Méniwalaék a siko i Cristo a anak na Diyos. Tukoy ko a siko i pinaangea se na Diyos a tagapagligtas dikame.”

Mégsanget Ti Jesus

28Nadid, to pégkagi ni Marta ta éya, éy inange na ti wadi na a Maria. Kinagi na diya ta lihim, a “Kéye dén tu Maistu, a nipauwet na ka.” 29Ey pékabaheta ni Maria ta éya, éy inumégkat siya agad i inange na sinambat ti Jesus. 30Ewan pabi dinumemét ti Jesus to bariyo, éngˈwan, édsa pabi to pinagkasambatan de ti Marta. 31Ey du Judeo a kaguman ni Maria to bile, péketa de a linumwas siya agad, éy tinumagubet side diya, da akala de éy umange to lébéng a magsanget.

32Nadid ti Maria, kédemét na to édsean ni Jesus, éy tinumokém siya to tikéd na, a kinagi na, a “Panginoon, éng édse ka maka se to éya, éy éwan minate teka ko.” 33Nadid ti Jesus, péketa na diya a mégsanget, pati du Judeo a kaguman na éy mégsanget be, éy métageg siya a tahod. 34Ey kinagi na dide, a “Ahe i néngielbéngan moya diya?” Ey “Kadon,” kagi de, “Ipeta me diko.” 35Nadid, mégsanget be ti Jesus. 36Ey du Judeo, péketa de diya a mégsanget, éy “Entan moy,” kagi de, “talaga a ginustu na a tahod ti Lasaro.” 37Sakay kinagi du iba, a “Nagpabulag ta buhék i lélake a ina. Anya wade,” kagi de, “kaya na wade be a nagpahusay ni Lasaro éng inabut na maka a buhay?”

Nabuhay a Huway Ti Lasaro

38Nadid, kédemét de Jesus to lébéng, éy mélungkut man dén siya a tahod. Tu lébéng éy kuweba a te takléb a bito to pintuan na. 39Ey kinagi ni Jesus, a “Bukasan moy dén i lébénga.”

Ey sala ni Marta. “Anin, Panginoon,” kagi na, “épat dén siya a aldew a nielbéng. Mebuyok dén nadid.” 40Pero kinagi ni Jesus, a “Ewan mo naala-ala, Marta, bakén a kinagi ko dén diko, éng méniwala ka éy meta mo i kapangyarian na Diyos?” 41Nadid, binukasan de tu lébeng, a inibutan de tu takléb na a bito. Ey tinumangad ti Jesus a kinagi na, a “Salamat, Améng, da bébatenék mo. 42Tukoy ko, Améng, a palagiék mo a bébaten. Pero ménalanginék diko ta medegsén nadid alang-alang di tolayae, monda maniwala side a siko i nagpaangea se diyakén ta munduae.”

43Nadid, éy kinagi ni Jesus ta medegsén, a “Lasaro, lumwas ka dén!” 44Ey to pégkagi na, éy tulos a linumwas ti Lasaro a buhay dén, a te balut pabi tu kamét na sakay tu tikéd na to sapot na. Pati tu ulo na, éy te balut pabi to sapot na. “Nay,” kagi ni Jesus, “ibutan moy tu balut na a damit, sakay pabayan moy siya a méglakad.”

Gayak De a Bunon Ti Jesus

45Nadid, meadu du kaguman ni Maria a Judeo a naniwala nadid ni Jesus, dahilan to ginamet na a mineta de. 46Pero te sénganya dide a dinumiretso san side du Pariseyo a binahetaan de side to ginimet ni Jesus. 47Kanya du Pariseyo sakay du mataas a padi, pékabaheta de ta éya, éy nagmiting side, a néguhunan de ti Jesus. “Magenya kitam?” kagi de, “Meadu i gimet na a kataka-taka. 48Eng éwan tam siya masaway, éy ipasakup diya du étanan a Judeo. Nadid, éng mabaheta na gubiyerno ta Roma a iba i amo tam, éy umange se side a talaga a hukatén de i Templo tama, sakay pati éy bunon de i étanan a Judeo.”

49Nadid, mégkagi ti Kaipas. Siya i mataasa du padi ta éya a taon. I kinagi na, éy “Anya kam ye. éwan kam beman tu napospusan? 50Maigi pa éy pabunu tam i éya a lélake alang-alang du tolay. Maigi pa éy mate siya kesira dikitam a étanan a Judeo.” 51I éya a kinagi ni Kaipas, éy éwan ta isip na sana, éngˈwan, da siya i mataas a padi nadid, éy pinahula diya na Diyos a mate ti Jesus alang-alang du Judeo. 52Ey éwan san Judeo, éngˈwan mate be siya alang-alang du anak na Diyos maski ta ahe ta mundua, monda mapisan side a étanan. 53Nadid, sapul ta éya a miting de, éy néguhunan du te tungkulin a Judeo éng pakodyan de a ipabuno ti Jesus. 54Kanya ti Jesus, éy éwan dén pinumeta a naglakad ta Hudea. Engˈwan inumange dén side du alagad na ta Epraim ta digdig na ilang a lugar. Ey négiyan sa side.

55Nadid, adene a dumemét i Piyesta na Ala-ala na Judeo, éy meadu i inumange a tolay ta Jerusalem, monda tupadén de tu utus ni Moises tungkul ta péglinis ta bégi. 56Ey inahayok de sa ti Jesus, da umasa side a dumemét be siya ta piyesta. Néguhunan de siya ta Templo éng dumemét siya, o éng éwan. 57Ey du mataas a padi sakay du Pariseyo, éy kinagi de du tolay éng ti ésiya i makapospusa ta édsean ni Jesus, éy dapat ibaheta na dide, monda madikép de siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index