Search form

Juan 11:15

15Ey alang-alang dikam,” kagi na, “éy mahusay da éwanék sa to nikate na, monda meta moy i manyari, a tumibay i péniwala moya diyakén. Ey nay,” kagi na, “kitam dén diya ya nadid.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index