Search form

Juan 11:4

4Ey ti Jesus, pékabaheta na ta éya, éy kinagi na, a “I katapusan na éya a saket, éy éwan mate ti Lasaro, éngˈwan, tumanyag san i kapangyarian na Diyos, monda purién du tolay i anak na Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index