Search form

Juan 11:44

44Ey to pégkagi na, éy tulos a linumwas ti Lasaro a buhay dén, a te balut pabi tu kamét na sakay tu tikéd na to sapot na. Pati tu ulo na, éy te balut pabi to sapot na. “Nay,” kagi ni Jesus, “ibutan moy tu balut na a damit, sakay pabayan moy siya a méglakad.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index