Search form

Juan 11:48

48Eng éwan tam siya masaway, éy ipasakup diya du étanan a Judeo. Nadid, éng mabaheta na gubiyerno ta Roma a iba i amo tam, éy umange se side a talaga a hukatén de i Templo tama, sakay pati éy bunon de i étanan a Judeo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index