Search form

Juan 12:10-11

10-11Dahil ni Lasaro, éy meadu a Judeo a pinabayan de dén du amo de a padi, a méniwala dén side ni Jesus. Kanya du padi, éy ginayak de be a bunon ti Lasaro.

Tu Pénanggap De Ni Jesus Ta Jerusalem

12Nadid, to kagagabian na éya, éy du meaadu a tolay a mémiyesta ta Jerusalem, éy nabaheta de a dumemét dén ti Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index