Search form

Juan 12:23

23Ey ti Jesus, pékabati na ta éya, éy kinagi na, a “Dumemét ngani dén nadid i oras a ipaliwanag na Diyos a sakén i lélake a gébwat ta langet.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index