Search form

Juan 12:35

35Ey kinagi ni Jesus, a “Kétihék san dén a panahun a kaguman moy i Demlag. Kanya sugsugén moy i Demlag, o makay abutén kam na diklém. Da maski ti ésiya a méglakad ta diklém, éy éwan na tukoy i angayan na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index