Search form

Juan 12:36

36Kanya sikam, éy méniwala kam ta Demlag bagu na kam ginanan, monda sikam, éy bilang anak kam na Demlag.”

Ewan Méniwala Du Judeo Diya

Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy gininanan na du tolay a linumiso siya dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index