Search form

Juan 12:42

42Kona man sa, éy meadu be a te tungkulin a Judeo a méniwala diya. Pero lihim san. Ewan de ipégtapat du kaguman de, da méganteng side du Pariseyo. Makay ibutan de side to kapilya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index