Search form

Juan 12:9

9Nadid, du meadu a Judeo a mémiyesta ta Jerusalem, pékabaheta de a dinumemét dén ti Jesus ta Betania, éy inumange be sa side. Gustu de a meta ti Jesus, sakay gustu de be a meta ti Lasaro a pinabuhay na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index