Search form

Juan 13

Inugisan Ni Jesus Tu Tikéd Du Alagad Na

1Nadid, éy disperas dén na Piyesta na Ala-ala. Ey tukoy dén ni Jesus a oras dén nadid a humektat siya ta mundua a sumoli dén Nama na ta langet. Sapul to éya, éy mahal ni Jesus du alagad na. Ey nadid, maski da adene siya a mate, éy nipeta na dide éng hanggan ta ahe i pégmahal naa dide.

2To péngan de, éy nipaisip dén ni Satanas ni Hudas Iskarote a itokyon na ti Jesus (ti Hudas a anak ni Simon). 3Ti Jesus, éy tukoy na a inatdinan siya na Diyos ta kapangyarian na ta étanan. Tukoy na a gébwat siya ta Diyos, sakay tukoy na be a sumoli ta Diyos. 4Kanya nadid, to péngapon de, éy tinumaknég ti Jesus, a inékbus na tu badu na sakay minagken ta tuwalya. 5Nadid nibulak na tu dinom to palanggana, sakay tulos na inugisan tu tikéd du alagad na a tégitégesa, sakay pinahiden na side to pinagkenan na a tuwalya. 6Nadid, kéadene na ni Simon Pedro, éy kinagi ni Pedro, a “Diyan mo ugisan i tikéd kua, Panginoon, mésanikeék!” 7“Ewan mo pabi tukoy nadid, Pedro, i gimet ko a éye,” kagi ni Jesus, “pero ta esa a panahun, éy tukoy mo dén.” 8“Ewan,” kagi ni Pedro; “maski nikésiya, éy éwan ko ipauges diko i tikéd kua.” “Eng éwan ka ipauges diyakén, Pedro, éy éwan ka mékiagum diyakén a alagad ko.” 9“Eng kona sa, Panginoon,” kagi ni Pedro, “éy éwan san na tikéd kua, éng éwan pati na kamét kua éy ta ulo kua!” 10“Ewan,” kagi ni Jesus. “Mara tu bigu a négdigus, éy éwan siya tu kailangan a ugisan na tu bégi na, éngˈwan tu tikéd na san. Ey sikam, melinis kam dén. Basta isesa san dén i melégi dikam.” 11Tukoy ni Jesus a te méngitokyon diya a esa dide, kanya kinagi na a te esa dide a melégi.

12Nadid, to pénguges na to tikéd de, éy nisolot na tu badu na, sakay nagsoli dén to bangko na to lamesa. Sakay kinagi na dide, a “Natukoy moy wade i ginamet kua dikam? 13Dédulawénék moy a Maistu, sakay dédulawénék moy a Panginoon. Ey tama ya,” kagi na, “da sakén ngani i Maistu moy éy ta Panginoon moy. 14Nadid, éng sakén i Panginoon moy éy ta Maistu moy, sakay inugisan ko be i tikéd moya, éy dapat a néguge-ugisan kam be ta tikéd moya. 15Halimbawa ya tu ginamet ko dikam, monda i éya éy dapat moy a ahigén, a magpakabait kam be du kaguman moy. 16Tandaan moy, mara tu bataan,” kagi ni Jesus, “éy éwan siya mataas to amo na. Sakay tu utusan, éy éwan siya mataas ta mégutus diya. 17Nadid, éng mapospusan moy i éye a kinagi ko dikam, sakay éng tupadén moy, éy masuwerte kam a talaga.

18“Pero éwanék mégkagi tungkul dikam a étanan.” kagi ni Jesus, “da te esa dikam a éwan masuwerte. Tukoy ta kam a pinili ko, a te esa dikam a méngitokyon diyakén. Saya i mangtupada to kagi ta kasulatan, a taraidorénék kan no kaguman ko a kadipon ko. 19Ey nadid, ihula ko ye dikam bagu manyari, monda éng manyari, éy maniwala kam a sakén i tagapagligtas a tiniyak na Diyos. 20Tandaan moy be ye,” kagi ni Jesus; “maski ti ésiya a tumanggap ta utusan ko, éy bilang tinanggapék na be. Sakay tu tumanggap diyakén, éy bilang tinanggap na be tu nagpaange se diyakén.”

Hinulaan ni Jesus a Te Méngitokyon Diya

21Nadid, kétapos ni Jesus a négkagi ta éya, éy métageg siya, a kinagi na du alagad na, a “Katutuhanan a te esa dikam a méngitokyon diyakén.” 22Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy néglamilameng side, da éwan de napospusan éng ti ésiya i pinégkagian naa. 23Nadid, tu esa a alagad ni Jesus a mahal na, éy te eknud to tagirilan ni Jesus. 24Ey sinenyasan siya ni Pedro, a kinagi na, a “Pakelagipan mo éng ti ésiya i négkagian naa.” 25Kanya tu alagad, éy sinumangdih siya to salapad ni Jesus, a “nipakelagip na éng ti ésiya i négkagian naa?” 26Ey kinagi ni Jesus, a “Entan moy, isawsaw ko i tinapayae ta sabawae, sakay iatéd ko diya.” Nadid, to péngisawsaw na to tinapay, éy niatéd na ni Hudas a anak ni Simon Iskarote. 27Nadid, to pénanggap ni Hudas to tinapay, éy tulos inumasék ti Satanas diya. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Ikad mo dén a gemtén mo agad i gayak mua.” 28Du alagad a iba to lamesa, éy éwan de tukoy éng bakit kinagi na ya ni Hudas. 29Akala de san a inutusan na siya a mamugtong ta kailangan de ta piyesta. Kanya isip de i kona sa, éy ti Hudas i bahala ta kuhata de. Sakay isip du iba, éy inutusan na siya a umange maglimos du mahirap. 30Ey ti Hudas, to pénanggap na to tinapay, éy binuméswal dén. Ey kélép dén nadid.

Tu Bigu a Utus

31Nadid, kinagi ni Jesus, a “Sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey nadid i orasa a atdinanék na Diyos ta pagkadiyos ko. Ey mehayag be dén i kapanyarian na Diyos dahil ta gimet kua. 32Ey nadid, éng mehayag i kapangyarian na Diyos dahil diyakén, éy ipahayagék be agad na Diyos. 33Sikam a mahal ko a anak ko,” kagi ni Jesus, “éy kétihék san dén a panahun i pékiagum kua dikam. Ahayukénék moy, pero kagin ko dikam tu kinagi ko du Judeo, a éwan kam makaange ta angayan kua. 34Nadid,” kagi na, “éy atdinan ta kam ta bigu a utus: négmahalan kam. Eng kodya i pénggustu kua dikam, éy kona be sa i négagum moya. 35Saye i pégpatunay moya du iba a tolay a sikam i alagad ko--éng négmahalan kam.”

36Ey “Anya, Panginoon,” kagi ni Pedro. “Ahe i angayan mua a talaga?” Ey kagi ni Jesus, a “Ewan kam makakuyog diyakén nadid ta angayan kua, pero ta esa a panahun, éy tumagubet kam diyakén ta éya.” 37“Ey bakit éwanék makakuyog diko nadid, Panginoon,” kagi ni Pedro. “Iatéd ko i buhay ko alang-alang diko.” 38“Anya wade, iatéd mo i buhay mo alang-alang diyakén a talaga, Pedro? Ewan. Tandaan mo, bagu magtarakot tu tandang nadid a amulaldew, éy tanggianék mo ta pentélo a éwanék mo kaguman.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index