Search form

Juan 13:21

Hinulaan ni Jesus a Te Méngitokyon Diya

21Nadid, kétapos ni Jesus a négkagi ta éya, éy métageg siya, a kinagi na du alagad na, a “Katutuhanan a te esa dikam a méngitokyon diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index