Search form

Juan 13:31

Tu Bigu a Utus

31Nadid, kinagi ni Jesus, a “Sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey nadid i orasa a atdinanék na Diyos ta pagkadiyos ko. Ey mehayag be dén i kapanyarian na Diyos dahil ta gimet kua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index