Search form

Juan 13:33

33Sikam a mahal ko a anak ko,” kagi ni Jesus, “éy kétihék san dén a panahun i pékiagum kua dikam. Ahayukénék moy, pero kagin ko dikam tu kinagi ko du Judeo, a éwan kam makaange ta angayan kua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index