Search form

Juan 13:38

38“Anya wade, iatéd mo i buhay mo alang-alang diyakén a talaga, Pedro? Ewan. Tandaan mo, bagu magtarakot tu tandang nadid a amulaldew, éy tanggianék mo ta pentélo a éwanék mo kaguman.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index