Search form

Juan 14

Ti Jesus I Dilan

1“Diyan kam métageg tu isip,” kagi ni Jesus. “Maniwala kam san ta Diyos, sakay maniwala kam be diyakén. 2-3I bilea Nama ko, éy meadu a kwa-kwarto. Ey umangeék sa a maghanda ta para koo moy. Ey nadid, ta pékahanda ko dén ta para koo moy, éy magsoliék se a angen ta kam, monda négpisan kitam ta édsean kua. Ey éwan ko ya kinagi dikam éng éwan katutuhanan. 4Ey sikam, tukoy moy dén i dilan a tamo ta angayan kua.” 5“Ewan, Panginoon,” kagi ni Tomas, “éwan me tukoy i angayan mua. Pakodyan me a mapospusan i dilan?” 6“Sakén i dilan,” kagi ni Jesus. “Sakén i mégpaliwanag ta katutuhanan. Sakay sakén i kégébwatan na buhay na tolay. Ewan tu makaange Nama ko éng éwan sakén i magpaangea sa diya. 7Eng tukoyék moy, éy tukoy moy be dén Tama ko. Ey sapul nadid, éy tukoy moy dén siya, sakay neta moy be dén siya.”

8“Ey Panginoon,” kagi ni Pelip, “Ipeta mo dikame Tama mo, éy tama dén dikame.” 9“Naleék dén a nékiagum dikam, Pelip,” kagi ni Jesus, “éy éwanék moy bale pabi tukoy? Bakit gustu mo a ipeta ko dikam Tama ko? Ewan moy beman tukoy tu naketa diyakén, éy neta na be dén Tama ko? 10Bakit, Pelip, éwan ka pabi méniwala a édseék Nama ko, sakay siya éy édse be diyakén? Entan moy,” kagi na du alagad na, “tu kinakagi ko dikam, éy éwan ta isip ko a sarili, éngˈwan Tama ko a mégiyan diyakén, siya i mégpatarabahua diyakén ta kaluuben na. 11Dapat maniwala kam to kinagi ko, a édseék Nama ko, sakay siya, éy édse be diyakén. Pero éng éwan kam maniwala ta éya, éy dapat a maniwala kam dahil to tarabaho ko. 12Tandaan moy; maski ti ésiya a maniwala diyakén, éy meaheg ta tarabaho kua. Sakay gemtén na be i mahigit pa ta tarabaho ko, da méglakadék dén Nama ko ya. 13Nadid, maski anya i agidén moya ta Diyos da méniwala kam diyakén, éy atdinan ta kam a talaga, monda ipeta ko i kapangyarian Nama ko. 14Kanya maski anya i agidén moya da méniwala kam diyakén, éy gemtén ko.”

Tu Pangako Tungkul Ta Banal a Espiritu

15Nadid, kinagi na du alagad na, “Eng gustuék moy, éy sundin moy i utus kua. 16Ey sakén, éy manalanginék Nama ko a atdinan na kam ta Espiritu na a kalewas ko, a siya i Katulung moy, a kaguman moy a éwan tu katapusan. 17Siya ya i Banal a Espiritu na Diyos, a magpaliwanang ta katutuhanan. Du iba a tolay ta mundua, éy éwan de siya tanggapén, da ewan de meta, sakay éwan de siya tukoy. Pero sikam, éy tukoy moy siya, da ménatili siya dikam sakay mégiyan siya dikam.

18“Ewan ta kam pébayan,” kagi ni Jesus, “éngˈwan sumoliék dikam. 19Kétihék san dén a panahun, éy éwanék dén metan na iba a tolay. Pero sikam, éy metaék moy a huway. Ey nadid, da te buhayék a éwan tu katapusan, éy kona kam be sa. 20Nadid, kédemét na éya a oras, éy mapospusan moy a édseék Nama ko. Sakay sikam, éy édse kam diyakén. Sakay sakén, éy édseék be dikam. 21Nadid,” kagi na, “maski ti ésiya a mananggap ta utus kua, a sundin na, éy siya i mégmahala diyakén. Ey nadid, tu mégmahal diyakén, éy mahalén be siya Nama ko. Sakay sakén, éy mahalén ko be siya, a ipaliwanag ko diya i sarili ko.”

22Nadid, te négkagi ni Jesus a ti Hudas, a i Hudas a éye, éy bakén a ti Hudas Iskarote. I kinagi naa éy, “Panginoon, bakit ipaliwanag mo dikame i sarili mo, pero éwan mo ipaliwanang du iba a tolay ta mundua?” 23“Eng mahalék na tolay,” kagi ni Jesus, “éy sundin na i kagi kua, éy mahal siya Nama ko. Ey sikame Tama ko, éy umange kame diya a mégiyan kame diya. 24Sakay tu tolay a éwan méngmahal diyakén, éy éwan na sundin i kagi kua. Ey tandaan moy,” kagi ni Jesus, “i kinékagi kua dikam, éy éwan gébwat diyakén, éngˈwan kagi ya Nama ko. Siya i nagutusa diyakén.

25“Nadid,” kagi na, “éy kagin ko dén ye dikam habang kaguman ta kam pabi. 26Ey ta péngginan ko dikam, éy paangen se Nama ko i Banal a Espiritu alang-alang diyakén. Siya i Katulung moy. Magpaliwanang siya dikam ta étanan, a ipaala-ala na dikam i étanan a kinékagi ko dikam.

27“Nadid, i iwahak kua dikam, éy kapayapaan. Pero du tolay ta mundua, éy éwan side makapangatéd dikam ta kapayapaan. Pero sakén, éy iatéd ko dikam i kapayapaan kua. Kanya diyan kam métageg tu isip, sakay diyan kam méganteng. 28Nabati moy dén tu kinagi ko,” kagi ni Jesus, “a umangeék ta iba a lugar, pero sumoliék dikam. Kanya diyan kam malungkut. Eng gustuék moy a talaga éy masaya kam be, da méglakadék dén Nama ko ya. Ey siya, éy mataas siya diyakén. 29Kinagi ko ya dikam bagu manyari, monda éng manyari, éy maniwala kam diyakén. 30Nadid, kétihék san dén a panahun, éy éwanék dén huway a mégkagi dikam, da dumemét dén i amo na tolay ta mundua, a ti Satanas. Ewan siya tu kapangyarian diyakén, 31éngˈwan tupadén ko san i niutus diyakén Nama ko, monda meta du tolay a mahal ko Tama ko. Nay, tapusék dén a mégkagi,” kagi ni Jesus. “Umégkat kam dén a kitam dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index