Search form

Juan 14:10

10Bakit, Pelip, éwan ka pabi méniwala a édseék Nama ko, sakay siya éy édse be diyakén? Entan moy,” kagi na du alagad na, “tu kinakagi ko dikam, éy éwan ta isip ko a sarili, éngˈwan Tama ko a mégiyan diyakén, siya i mégpatarabahua diyakén ta kaluuben na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index