Search form

Juan 14:21

21Nadid,” kagi na, “maski ti ésiya a mananggap ta utus kua, a sundin na, éy siya i mégmahala diyakén. Ey nadid, tu mégmahal diyakén, éy mahalén be siya Nama ko. Sakay sakén, éy mahalén ko be siya, a ipaliwanag ko diya i sarili ko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index